Pogoji poslovanja

Vilaraj ***
Pri Habakuku 50, SI-2000 Maribor Slovenija ,
T.:+386 51 840 777,
E.:vilaraj2022@gmail.com,

W.:www.vilaraj.si
 

Splošni pogoji oddajanja nepremičnine v turistične namene
Ponudnik: STUDIO SAŠ družba za trgovino in storitve d. o. o.
MŠ: 5611539000
DŠ:65699696
Miklavška cesta 59A
2311 Hoče

 

UVODNA DOLOČILA:
Splošni pogoji za najem in koriščenje namestitvenih kapacitet Vilaraj, na naslovu Pri Habakuku 50 so sprejeti v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), in Zakonom o
elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in so objavljeni na spletni strani vilaraj.si in v fizični obliki neposredno na naslovu namestitvenih kapacitet (v nadaljevanju namestitvene kapacitete). Uvodoma Ponudnik izpostavlja, da je v moški slovnični obliki zapisan izraz »gost« uporabljen kot nevtralni izraz za ženski in moški spol. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki ji skleneta ponudnik in gost, ki je oddal povpraševanje za
najem apartmaja ali sobe (v nadaljevanju gost) in veljajo za najem apartmajev ali sob na naslovu
namestitvenih kapacitet. Gost je vsaka oseba, ki je oddala povpraševanje za najem apartmaja ali sobe v ustni, pisni ali elektronski obliki (v nadaljevanju rezervacija), opravlja najem ali je izvedla plačilo najema apartmaja/sobe. Za gosta velja tudi vsaka tretja oseba, ki je oddala naročilo za drugega. Gost z oddajo rezervacije soglaša in se zavezuje s splošnimi pogoji ter potrjuje, da je z vsebino splošnih pogojev ob oddaji rezervacije v celoti seznanjen in jo razume. Sestavni del splošnih pogojev je tudi hišni red, ki se nahaja v vsakem posameznem apartmaju ali sobi
namestitvenih kapacitet ter je hkrati objavljen na spletni strani ponudnika.

 

REZERVACIJA oz. PRIJAVA:

Rezervacija in povpraševanje se odda po telefonu št. 051-840-777, elektronski pošti vilaraj2022@gmail.com , ali preko obrazca na spletni strani ponudnika, na kar ponudnik odgovori v najkrajšem možnem času. Ponudnik prejete rezervacije in povpraševanja ni dolžan potrditi, pri čemer se molk oz. neodzivnost ponudnika upošteva kot nerazpoložljivost kapacitete, nemožnost koriščenja storitev in s tem zavrnitev rezervacije in povpraševanja. Po prejetem povpraševanju gost s strani ponudnika prejme ponudbo. Rezervacija apartmaja oziroma pogodba o najemu apartmaja/sobe je med ponudnikom in gostom sklenjena ob plačilu 30% avansa vrednosti ponudbe (v nadaljevanju znesek rezervacije), kar je hkrati pogoj za veljavno rezervacijo. Preostanek plačila po ponudbi se poravna na TRR ponudnika ali z gotovino (EUR) najkasneje ob odhodu, ko ponudnik izda gostu račun. V kolikor ponudnik ne prejme predplačila in plačila celotnega zneska rezervacije v dogovorjenem roku, si ponudnik pridržuje pravico do odpovedi rezervacije. Rezervacijo je mogoče oddati največ 60 dni pred nastopom

ODPOVED REZERVACIJE:

Gost ima pravico do pisne odpovedi rezervacije namestitve ne glede na razlog. Odpoved rezervacije se pošlje pisno na elektronsko pošto ponudnika _ . V primeru odpovedi rezervacije s strani gosta najmanj 30 dni pred predvidenim prihodom, ponudnik povrne plačilo celotnega zneska rezervacije, zmanjšanega za stroške bančnih storitev, na transakcijski račun gosta, katerega ta sporoči v pisni odpovedi rezervacije.  V primeru odpovedi rezervacije s strani gosta 1 dan pred predvidenim prihodom, ponudnik v celoti zadrži plačilo zneska rezervacije. V primeru, da gost zapusti apartma pred predvidenim datumom odhoda, gostu ne pripada povračilo plačila nastanitve. Gost lahko po potrjeni rezervaciji spremeni ime ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivale, pod pogojem, da taka sprememba skupno ne presega dovoljenega števila oseb v apartmaju. Gost pisno obvesti ponudnika o vseh spremembah, ko nastanejo. Ob spremembi števila oseb se nastanitev obračuna po objavljenem ceniku ponudnika.

SPREMEMBE IN ODPOVED S STRANI PONUDNIKA:
Ponudnik si pridržuje pravico do odpovedi oziroma spremembe rezervacije, če pred ali med izvajanjem storitve nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
Ponudnik lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od gosta, ki krši splošne pogoje in pravila hišnega reda.
V primeru odpovedi pogodbe s strani ponudnika po prejšnji točki, gost ni upravičen do povračila stroškov namestitve ter je dolžan poravnati celotno vrednost potrjene rezervacije najema apartmaja/sobe. V primeru objektivnih okoliščin ali višje sile, za katero štejejo vsi nepričakovani in nepredvideni dogodki,
zaradi katerih ponudnik odpove rezervacijo oziroma odstopi od pogodbe, ima gost pravico do povračila celotne vplačane akontacije.

CENIK:
Cenik nastanitev je za tekoče leto objavljen na spletni strani ponudnika, ter sobah in apartmajih ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni objavljene cene svojih storitev. Cene najema apartmaja/sobe veljajo na dan oddaje rezervacije in vključujejo 22% ddv. V ceno najema apartmaja/sobe je vključena uporaba opreme, uporaba posteljnine in brisač, poraba vode in električne energije, internet, nepokrito parkirišče pred apartmajem in čiščenje apartmaja. V ceni ni všteta turistična taksa. Kupec lahko plača na naslednje načine s kreditnimi karticami z gotovino in z nakazilom na transakcijski račun ponudnika.

PRIHOD IN ODHOD:
Prihod gostov je možen po 14.00 uri na dan prihoda in najkasneje do 17.00 ure zvečer. Ob predhodnem dogovoru z ponudnikom je prihod možen tudi prej ali kasneje. Na dan odhoda mora gost izprazniti apartma/sobo in vrniti ključe ponudniku do 10.00 ure. Če gost ta rok, brez predhodnega pisnega dogovora s ponudnikom prekorači, lahko ponudnik od njega zahteva plačilo 50 % cene dnevnega najema apartmaja /sobe. Ključe apartmaja in sobe prejme gost na dan prihoda od ponudnika na naslovu apartmaja in jih pred odhodom osebno preda ponudniku oz. zanj prisotni osebi ali jih pusti v apartmaju na vidnem mestu. Ob prihodu se gost prijavi in predloži veljavno osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje za vse osebe, katere bodo bivale v apartmaju.

VARNOST PODATKOV:
S strani gosta prejeti osebni podatki se obdelujejo izključno in zgolj za potrebe pogodbenega razmerja namestitve in se hranijo za obdobje in način skladno z obstoječo zakonodajo varstva osebnih podatkov. Druge osebne podatke, ki jih ponudnik prejme zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s gostom, jih ponudnik ob prekinitvi pogodbe izbriše, v kolikor so poravnane vse obveznosti. Z osebnimi podatki ponudnik upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in standarde ter jih ne posreduje.

OBVEZNOSTI GOSTA:
Gost se zavezuje uporabljati vse naprave in opremo v apartmaju/sobi uporabljati v skladu z navodili proizvajalca, namenom uporabe, splošnimi pogoji, hišnim redom ter s skrbnostjo dobrega gospodarja. Prepovedano je vsakršno iznašanje inventarja iz apartmajev/sob. Gost se zavezuje, da bo imel veljavne dokumente in spoštoval hišni red v apartmaju. O morebitnih pomanjkljivostih ali napakah v apartmaja se gost zavezuje nemudoma obvestiti ponudnika, slednji pa se zavezuje v najkrajšem možnem času le te popraviti ali nadomestiti. Kajenje v apartmaju/sobi je strogo prepovedano. V apartmajih/sobah ni dovoljeno prenočevanje oseb, ki niso predhodno prijavljene. V primeru bivanja oziroma prenočevanja neprijavljenih oseb znaša pogodbena kazen 50,00 EUR za vsako neprijavljeno osebo, prav tako pa je gost dolžan poravnati stroške turistične takse za neprijavljenega gosta, ter ponudniku povrniti drugo škodo, nastalo v posledici nočitve neprijavljenih oseb (morebitne kazni v prekrškovnih, inšpekcijskih in drugih postopkih). Nočni red in mir v apartmajih/sobah ter zunanjih površinah velja med 22.00 uro zvečer in 6. uro zjutraj. Ponudnik si pridržuje pravico gostu zaradi kršenja hišnega reda in obveznosti gosta po teh splošnih pogojih, predčasno odpovedati pogodbo oziroma bivanje v apartmaju/sobi. Gost v primeru odpovedi bivanja iz predhodne točke, ni upravičen do plačila odškodnine oziroma znižanja cene nastanitve (popusta). Gost je dolžan skrbeti za lastno varnost ter varnost drugih oseb v apartmaju/sobi, kakor tudi za varnost svojega premoženja ter ustrezno nadzorovati stroje in naprave, ki jih prinese s seboj. Hišni ljubljenčki ali druge živali v apartmaju/sobi so dovoljeni. Za škodo, ki nastane ponudniku zaradi malomarnega ravnanja gosta, je slednji odškodninsko odgovoren po splošnih določilih Obligacijskega prava.

REŠEVANJE REKLAMACIJ IN PRITOŽB:
Gost se zavezuje kakršnokoli nepravilnost oziroma pomanjkljivost apartmaja takoj obvestiti in prijaviti ponudniku oz. zanj pristojni osebi. Kadar je očitno, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija/pritožba lahko rešljiva na kraju samem, gost pa nemudoma ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni pisno obvestil ponudnika, se šteje, da se je strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do kasnejših reklamacij in zahtevkov po znižanju cene storitve ali povrnitvi škode. Vsi morebitni spori se rešujejo na stvarno pristojnem sodišču v Mariboru z uporabo slovenskega prava. Splošni pogoji začnejo veljati z dne 10.12.2022.

Pogodbeni partnerji: 

Pogodbena partnerja sta Vilaraj in stranka gost/naročnik (v nadaljevanju »gost«). Če je za gosta oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva tretja oseba skupaj z gostom jamči Vilaraj za vse obveznosti iz pogodbe. 

 

Sklenitev pogodbe:  

Pogodba je sklenjena, ko Vilaraj prejme pisno potrdilo s strani gosta in ko Vilaraj pošlje potrditev rezervacije gostu. S tem se smatra, da gost v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (SPP). Pozor: ponudba za nastanitev ne pomeni rezervirane sobe. Gost mora potrditi prejeto ponudbo s ključnimi podatki, na osnovi katerih prejme potrditev rezervacije, ki mu zagotavlja bivanje v Vilaraju. V posebnih primerih stalnih gostov, velja pisno naročilo, na katerega Vilaraj pošlje potrditev rezervacije. Leta zagotavlja za gosta nastanitev 

 

Valuta:  

Vse cene so v valuti evro (€ / EUR) in imajo vključen DDV. 

Povpraševanje in rezervacija: 

Gost lahko povprašuje po najemu sobe, konferenčnih dvoran, gostinskih storitvah. S povpraševanjem ali rezervacijo pisno na elektronske naslove z domeno www.vilaraj.si , po telefonu ali osebno na recepciji Vilaraja, soglaša s SPP in s politiko Vilaraja o varovanja osebnih podatkov (VOP). Rezervacija je potrjena, ko gost prejme s strani Vilaraja potrditev rezervacije na gostovo povpraševanje. Gost lahko opravi rezervacijo tudi preko spletne strani ali spletnih portalov. V primeru rezervacij preko spletnih portalov, se gost strinja s pogoji rezervacije na spletnem portalu in posledično tudi s SPP Vilaraja. 

 

Jamstvo:  

Za vse rezervacije se zahteva jamstvo s kreditno kartico, ki je veljavna za celoten čas bivanja. Prosimo, da uporabite isto kreditno kartico tudi ob prijavi v Vilaraj za garancijo. Za posamezna podjetja ali produkte lahko veljajo posebni pogoji. Kot garancija ne velja debitna kartica (npr.: Maestro). 

Nepovratna rezervacija (Non – refundable rezervacija):  

Kreditno kartico gosta bremenimo za celoten znesek bivanja na dan rezervacije. Rezervacije ni mogoče preklicati ali spremeniti. Pogoji rezervacije so določeni v potrditvi rezervacije in v skladu s pogoji o odpovedi. 

Odpoved rezervacije ali sprememba rezervacije:  

Za spremembo rezervacije/odpoved rezervacije se obrnite na vilaraj2022@gmail.com , ali pokličite na +386 051 840 777. Gost lahko svojo rezervacijo brezplačno odpove do 48 ur pred predvidenim prihodom zavedenim v potrditvi rezervacije (do 10. ure, 48. ur pred datumom prihoda). Če gost ne pride in svoje rezervacije pravočasno ne odpove, se mu obračuna 100% znesek v višini cene ene nočitve, razen če je v pravilih o odpovedi določeno drugače. 

 

Neprihod gosta:  

Če se gost ne prijavi v Vilaraj na dan prihoda, se bremeni skladno s pogoji o odpovedi rezervacije kreditno kartico, ki jo je gost navedel ob rezervaciji za garancijo. 

Plačilo:  

Možni so naslednji načini plačila: Visa, Mastercard/Eurocard, Diners, Maestro, gotovina, naročilnica, predračun. V kolikor je način plačila naročilnica (velja samo za podjetja), mora biti naročilnica dostavljena fizično v Vilaraj ali poslana po elektronski pošti na vilaraj2022@gmail.com najkasneje na dan prihoda gosta do 12. ure. V primeru da naročilnice ne prejmemo do prihoda gosta, bomo bili primorani Vilarajevem gostu zaračunati bivanje. Ob plačilu po predračunu je potrebno poslati potrdilo o plačilu predračuna na elektronski naslov vilaraj2022@gmail.com. Predračun mora biti poravnan najkasneje 24 ur pred prihodom gosta. 

Prijava/odjava gostov:  

prijava: od 14:00 – 17:00  kasnejse prijave z predcasnim dogovorom 

odjava: do 10:00  

Rezervirano sobo za gosta držimo na dan prihoda do 24. ure. V primeru kasnejšega prihoda je gost dolžen predčasno obvestiti Vilaraj – najkasneje do 23. ure na dan prihoda. V kolikor gost ne seznani Vilaraja pravočasno, Vilaraj ni dolžen držati sobe za gosta, prav tako ima pravico gostu zaračunati stroške neprihoda. Zgodnja prijava ali pozna odjava sta možni izključno ob predhodnem dogovoru, potrditvi s strani Vilaraja, in glede na razpoložljivost. Zgodnja prijava med 12:00 in 13:00 je brezplačna. Privaja pred 11. uro, se zaračuna v 50% vrednosti nočitve. Pozna odjava do 12. ure je brezplačna. Odhodi po tej uri se zaračunajo v 50% vrednosti nočitve do 17. ure. Po 17. uri se zaračuna celotna vrednost nočitve. 

 

Prijava v Vilaraj 

Iz varnostnih razlogov morajo gostje ob prijavi imeti s seboj veljaven osebni dokument s fotografijo (osebna izkaznica ali potni list). Prijava brez dokumenta ni možna. Ob prijavi v Vilaraj nasi gostje izpolnijo prijavni list, katerega podpišejo. En izvod prejme gost. Prijavnica je na sobo, kar pomeni, da oseba, ki izpolni prijavnico, jamči za vse goste v sobi. Gost mora podati podatke kreditne kartice, ki veljajo kot garancija. V kolikor je gost podatke posredoval že pri rezervaciji, podatke posreduje ob prihodu ponovno iz varnostnih razlogov. Kreditna kartica mora biti fizično prisotna. Podatki lahko veljajo za več sob, v kolikor se gost s tem strinja. Podatki kreditne kartice se hranijo do 5 dni od odhoda gosta in se nato uničijo. V primeru neporavnanih storitev, si Vilaraj pridružuje pravice za bremenitev kreditne kartice, ki je bila dana kot garancija za vse sobe zavedene na prijavnici. V primeru, da gost nima kreditne kartice, mora položiti garancijo v gotovini, v vrednosti 100,00€ na sobo. Le-ta se gostu na dan odhoda vrne, v kolikor ni neporavnanih storitev in drugih nastalih stroškov. Soba gosta se pred vrnitvijo depozita preveri. 

Predčasni odhod:  

Vilaraj ni dolžen vrniti gostu/stranki vrednosti nočitve za predčasni odhod. Za morebitne izjeme glede na razlog predčasnega odhoda, je potrebna odobritev s strani vodstva. 

 

Posebnosti gosta – celiakija, invalidnost, sladkorna bolezen,…  

Osebne karakteristike gosta, ki so pomembne za kvalitetno izvedbo storitve se hranijo v sistemu HIS ob izpolnitvi potrebnega obrazca s strani gosta ob prijavi. V kolikor gost ob povpraševanju/rezervaciji samovoljno navede katero izmed zapisanih posebnosti, vilaraj smatra, da gost soglaša z obdelovanjem posredovanih podatkov. Gost izpolni omenjeni obrazec ob svojem prihodu, Vilaraj pa ga hrani le za čas njegovega bivanja. Po odhodu iz vilaraj, se podatek briše iz podatkovnih baz gostov, podpisan dokument pa se uniči. 

 

Turistična taksa:  

Se zaračuna vsem osebam po spodnjih pogojih odrejenih s strani Mestne Občine Maribor. Odraslim se zaračuna turistična taksa v višini 2,50€ na osebo na noč. Otroci in mladina od 7. leta starosti do 18. leta starosti, plačajo polovično vrednost odrejene turistične takse, v vrednosti 1,25€ na osebo na noč. 

 

Otroci:  

Otroci starosti do vključno 3 let bivajo v sobi s starši brezplačno na obstoječem ležišču. Za otroke starosti od 4. let do vključno 10. let se doplača 20,00€ na otroka na noč. Za otroke stare 11 let ali več, velja doplačilo 30,00€ na otroka na noč. 

 

Hišni ljubljenčki:  

Hišni ljubljenčki so v našem Vilaraju dobrodošli. Doplačilo je 10,00€ na hišnega ljubljenčka na noč. O spremstvu hišnega ljubljenčka je potrebno Vilaraj obvestiti ob rezervaciji in s tem pridobiti predhodno potrditev s strani Vilaraja. Vljudno naprošamo, da hišne ljubljenčke ne vodite v prostore zajtrkovalnice in v restavracijo Vilaraja. Hišni ljubljenčki morajo biti na povodcu. 

 

 

Parkirni prostor:  

Vilaraj gostom nudimo brezplacno parkiranje. Rezervacija parkirnega mesta ni možna.  

 

Kajenje:  

V vilaraj je kajenje dovoljeno le na odprtih delih terasah. V sobah in drugje je kajenje prepovedano. Vilaraj ima pravico zaračunati znesek 150,00 € za kritje stroškov čiščenja, osvežitve in zračenja sobe. Poleg omenjenega zneska bo dodatno zaračunana morebitna škoda in/ ali morebitna intervencija. Gost s podpisom prijavnice ob prijavi v vilaraj soglaša, da je seznanjen glede kajenja v Vilaraju. 

 

Grelnik vode:  

V sobah brez kuhinj se nahaja grelnik vode, pripadajoči 2 skodelici in škatla s kavo ter čajem. Uporaba grelnika vode, čaja in kave v sobi gosta je brezplačna. V primeru odtujitve se zaračunajo stroški v višini 10,00€ na skodelico, 10,00€ na škatlo, ter 40,00€ za grelnik vode. 

 

Kuhinja: 

V kuhinjah se nahaja droben inventar in električne naprave, katere so kategorizirane enako kot inventar iz prejšnje postavke. Vse odtujitve inventarja, so povezane s stroški. 

 

Škoda:  

Pridržujemo si pravico, in gost nas s podpisom na prijavnici pooblašča, da bremenimo kreditno kartico za morebitno škodo, ki je nastala v sobi gosta ali v Vilaraju med bivanjem gosta, ali za vse predmete, ki manjkajo ob odhodu gosta. 

 

Dogodki v Vilaraju 

Ob različnih terminih skozi vse leto lahko v Vilaraju potekajo poroke, dogodki in zabave, ki bi lahko motile počitek gosta. Prosimo, da se gosti o tem pozanimate, preden rezervirate bivanje v Vilaraju. 

 

Naročilo dodatnih storitev, katerih izvajalec ni Vilaraj 

Ob naročilu dodatnih storitev, ki so vezane na izvedbo storitve s strani tretjih oseb, gost soglaša, da Vilaraj posreduje potrebne podatke o gostu, tretji osebi, za izvedbo želene storitve. Velja za naročila prevozov, storitev čistilnice, organizacijo vodenj ali rezervacije restavracij,… 

 

Veljavno pravo:  

Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. Stranki se dogovorita za izključno pristojnost slovenskih sodišč. 

Vilaraj ***
Pri Habakuku 50, SI-2000 Maribor Slovenija ,
T.:+386 51 840 777,
E.:vilaraj2022@gmail.com,

W.:www.vilaraj.si